Акта

Обавеза ЈВП „Воде Војводине“ je да трајно стручно и ефикасно обавља пословe у управљању водама, тако да сe омогући физичким и правним лицима да користе водно добро, односно воде и водно земљиште, на начин и под једнаким условима утврђеним Законом о водама.

Коришћење вода може се поделити на:

  • опште коришћење вода, које подразумева коришћење вода без претходног третмана, односно без употребе посебних уређаја и
  • посебно коришћење вода, које обухвата коришћење : површинских и подземних вода за снабдевање водом за пиће, санитарно - хигијенске потребе, за потребе индустрије и друге намене, воде за наводњавање, водних снага за производњу електричне енергије и погон уређаја, воде за рибњаке, воде за пловидбу и воде за спорт, рекреацију и туризам.

Право на посебно коришћење вода стиче се водном дозволом, а ако се посебно коришћење вода дозволи по основу концесије, у том случају у складу са уговором којим се уређује концесија. Ради обезбеђивања јединственог водног режима и остваривања управљања водама, у складу са одредбама овог закона, издају се водна акта.

Водна акта су: водни услови, водна сагласност и водна дозвола. Водна акта се доносе у складу са Законом о водама и прописом којим се уређује општи управни поступак, а издају се у складу са Стратегијом, планом управљања водама и одговарајућом техничком документацијом. Водна акта доноси Министарство, на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине, на територији јединице локалне самоуправе надлежни орган јединице локалне самоуправе и јавно водопривредно предузеће. На подручју АП Војводине, надлежни за издавање водних аката, у зависности од врсте објеката, (радова) или планова су:

  • Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (ПСПВШ)
  • Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ (ЈВП)
  • Надлежни орган јединице локалне самоуправе (ЛС)

ЈВП „Воде Војводине“ издаје водна аката, мишљења у поступку издавања водних услова и извештаје у поступку издавања водних дозвола. Законом о планирању и изградњи, прописана је обједињена процедура у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката, по којој надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе спроводи обједињену процедуру за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе. У поступку издавања аката, надлежни орган, по службеној дужности прибавља водне услове. Прибављање употребне дозволе за изграђени објекат, посебан је поступак.

Водни услови издају се у поступку припреме техничке документације за изградњу нових и доградњу и реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који могу трајно, повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве животне средине, као и за израду планских докумената за уређење простора, управљање рибарским и заштићеним подручјима и газдовање шумама, што опредељује сам поступак, односно усмерава решавање захтева кроз обједињену процедуру или ван ње. У поступку издавања водних услова, у оквиру поступка спровођења обједињене процедуре у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, ЈВП по службеној дужности прибавља мишљење од: републичке организације надлежне за хидрометеоролошке послове, органа управе надлежног за спровођење државног мониторинга квалитета вода, мишљење министарства надлежног за послове заштите животне средине и/или специјализоване стручне - научне институције (заводи, институти и друго) и мишљење органа надлежног за техничко одржавање водног пута.

Водна сагласност је водни акт којим се утврђује да је техничка документација за објекте, радове и планска документа урађена у складу са издатим водним условима.

Водна дозвола утврђује начин, услове и обим коришћења вода, начин, услове и обим испуштања отпадних вода, складиштења и испуштања хазардних и других супстанци који могу загадити воду, као и услове за друге радове којима се утиче на водни режим. Водну дозволу, у складу са одредбама Закона прибавља инвеститор када је у водним условима назначена обавеза њеног прибављања.

Издавање водне сагласности и водне дозволе се обавља ван поступка обједињене процедуре. Водна дозвола није услов за издавање употребне дозволе.

По издавању грађевинске дозволе, надлежни орган, ради информисања, доставља електронским путем, институцији надлежној за издавање водних услова, грађевинску дозволу и пројекат за грађевинску дозволу, (Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, или ЈВП „Воде Војводине“). Уколико (ПСПВШ или ЈВП) утврде неусклађености са издатим водним условима, дужни су да надлежни орган који спроводи обједињену процедуру и инспекцијске органе обавесте у писаном облику да ли је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са водним условима издатим у поступку спровођења обједињене процедуре. Водна сагласност, у поступку обједињене процедуре, није услов за издавање грађевинске дозволе, а водна дозвола није услов за издавање употребне дозволе.

Пракса је да се, за нове објекте - потенцијалне загађиваче, водна дозвола издаје на краћи период, према процени надлежних служби, како би се проверио квалитет ефлуента (пречишћених отпадних вода) и степен ефикасности пречистача отпадних вода. Водна дозвола издаје се на одређено време, а најдуже за период од 15 година. Обавеза инвеститора је да прибави нову водну дозволу након истека важности претходне.

Оно што би побољшало квалитет и допринело ефикаснијем решавању водних услова, а тиме и издавању грађавинских дозвола је израда:

  • квалитетне базе података о свим објектима, системима, стањима и статусима ресурса којима управља ЈВП,
  • дефинисање граница водног земљишта и поштовање забрана и ограничења из Закона о водама када је у питању његово коришћење,
  • недостајућих планова за управљање сливом, подсливовима, управљање и функционисање система и објеката на њима и
  • израда квалитетне планске документације (просторне, урбанистичке), израђене на основу валидних подлога, у коју су имплементирани сви услови ( па и водни) потребни за изградњу или извођење радова.

За више детаља