O нама

ЈВП Воде Војводине својом делатношћу покрива територију АП Војводине на површини од 21.506 км са око 2.000.000 становника.

Делатност ЈВП Воде Војводине је одрживо управљање водним ресурсима  и то:

  • Газдовање водним ресурсима
  • Искоришћавање и употреба вода
  • Заштита од штетног дејства вода
  • Заштита вода од загађивања

Водопривреда као делатност од општег интереса обезбеђује  планско одржавање и унапређење водног режима на територији АП Војводине.

У предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета обављање водопривредне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем коришћењу расположивих ресурса.

Претежна делатност ЈВП Воде Војводине према Уредби о класификацији делатности ("Сл. гласник РС", бр. 54/2010) је инжењерска делатност и техничко саветовање (шифра делатности 7112).