Водопривреда у Војводини

Водопривреда у Војводини представља један од најкомплекснијих система, од чијег стања директно или индиректно зависе сви грађани Војводине. Спој равнице, међународних великих река, насипа, црпних станица, преводница, устава, канала, чини воду суштинским елементом живота у Војводини.

Нама се све ове активности чине  уобичајеним,  па  врло  ретко  станемо  и помислимо на чињеницу да се 1.000.000 ha или 46% покрајине налази испод нивоа великих вода у рекама које протичу или је дотичу, или да је 1.840.000 хектара или 85% нашег земљишта угрожено површинским и подземним водама за време дужег трајања високих вода у рекама или после јаких киша. Мноштво насипа, устава, црпних станица, магистралних канала, детаљних канала чине Војводину настањеном.

Данас у Војводини скоро да нема природних водотока који међусобно нису повезани, на којима није изграђена нека брана, регулисано речно корито или изграђена обалоутврда. Задатак водопривреде је да управља водним режимом помоћу ових сложених хидротехничких система у складу са потребама становништва и привреде.

Како је рекао инжењер Никола Мирков (1890-1957), идејни творац Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав:

“Треба се родити, одрасти и живети у овој бескрајној низији. Треба дубински и до сржи осетити ове јаде са водом и муке без воде и ту вечну борбу са водом и чежњу за водом“.