О нама

Јавно водопривредно предузеће (ЈВП) „Воде Војводине“ основала је Скупштина АП Војводине, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању јавног предузећа за газдовање водама на територији АП Војводине („Службени лист АПВ” бр. 7/2002 и 2/2010).

ЈВП „Воде Војводине“ својом делатношћу покрива територију АП Војводине на површини од 21.506 km2 са око 2.000.000 становника.

Делатност „ЈВП Воде Војводине“ је:

 • Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода,
 • Уређење и коришћење вода,
 • Заштита вода од загађивања.

У ЈВП “Воде Војводине” обављају се и друге делатности којима се не омета обављање водне делатности, већ се доприноси бољем и потпунијем коришћењу расположивих ресурса:

 • Интегрално управљање водним ресурсима,
 • Изградња, одржавање и управљање водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава на водама I реда у јавној својини,
 • Изградња, одржавање и управљање водним објектима за одводњавање и наводњавање у јавној својини,
 • Изградња, одржавање и управљање регионалним и вишенаменским хидросистемима у јавној својини,
 • Спровођење одбране од поплаве и леда,
 • Управљање водним земљиштем у јавној својини,
 • Инжењерско пројектовање и консултантске активности у области хидроградње и управљање водама,
 • Научно истраживање, развој и израда планских докумената и техничке документације у области вода,
 • Успостављање и вођење водне документације и водног информационог система,
 • Инвеститорске послове и управљање пројектима у области вода,
 • Послови из међународних споразума у области вода на територији АП Војводине.