Заштита од успора Ђердапа1

Споразумом између Југославије и Румуније  (1963. године) изграђена је хидроелектрана „Ђердап I“ на Дунаву код Кладова. Брана је пуштена  у погон 1970.  године.

Под утицајем успора због бране  укупно је 180.000 hа узводно од саме бране па све до Новог Сада на Дунаву, односно до бране на Тиси код Новог Бечеја. Због овога је испројектован посебан систем заштите, који се састоји од дренажних канала, дренажних бунара, црпних станица, обалоутврда.

Обавезе Јавног предузећа „Ђердап“ су следеће:

  • Да доврши додатни систем заштите приобаља,
  • Да обезбеди редовно годишње осматрање, мерење и анализу утицаја успора,
  • Да обезбеди редовно и инвестиционо одржавање објеката за заштиту приобаља, функционисање и погон црпних станица.

На територији АП Војводине под утицајем успора од ХЕ „Ђердап“ је 148.000 hа.

Одржавање, обезбеђење функционалности и погон изграђених објеката за заштиту од успора ХЕ „Ђердап I“ обавља шест водопривредних предузећа са територије АП Војводине, на основу уговора са ЈП „Ђердап“, и то:

1. ВП „Подунавље“,  Ковин

2. ВП „Тамиш - Дунав“,  Панчево

3. ВП „Ушће“, Бела Црква

4. ВП „Средњи Банат“, Зрењанин

5. ВП „Шајкашка“, Нови  Сад

6. ВП „Галовица“, Земун