Преводнице

На каналу ДТД изграђено је 10 нових преводница, пет постојећих је прикључено Хидросистему, а неке старе преводнице данас служе као уставе. У саставу бране на Тиси налази се и преводница. Улога преводнице је да преводи бродове са једног на други ниво воде.

Преводница Бачки Моноштор

Преводница Бачки Моноштор је изграђена 1801. године на споју канала са Дунавом. Преводница је фундирана на дрвеним шиповима, зидови су били од цигала, имала је дрвене храстове капије са оковима. Након промене тока Дунава и његовог удаљавања од Бачког Моноштора, односно изградње нове преводнице у Бездану (1856), престала је функција моношторске преводнице. Данас преводница служи као суви док бродоградилишта ,,Бродоремонт’’ у Бачком Моноштору.

Преводница Врбас

Током изградње канала од Бачког Моноштора до Бачког Градишта (1793 – 1802) изграђена је и преводница у Врбасу. Као и остале преводнице на овом каналу имала је дрвене храстове капије са оковима кованим у Аустрији. Фундирана је на шиповима. Преко бетонске масе направљене од вулканског туфа и поломљених цигала био је постављен храстов под који је служио и као основа за зидове преводнице, направљене од цигле.

Преводница Бачко Градиште

Током изградње канала од Бачког Моноштора до Бачког Градишта (1793 – 1802) изграђена је и преводница у Бачком Градишту на споју канала са Тисом. Као и остале преводнице на овом каналу фундирана је на шиповима од јеловине. Преко бетонске масе направљене од вулканског туфа и поломљених цигала био је постављен храстов под дебљине 8 cm. Цигле зидова преводнице су повезиване вулканским туфом и малтером направљеним од мршавог белог креча. Због регулационих радова на Тиси спој канала код бачког Градишта са Тисом остао је у мртвом рукавцу и преводница је изгубила функцију. Због тога је 1895. изграђен нови спојни канал и нова  преводница код Бечеја.

Преводница Мали Стапар

Преводница у Малом Стапару је изграђена 1802. године. Од свих преводница грађених у периоду изградње канала Бачки Моноштор – Бачко Градиште једина је која је и данас у функцији. Дужине је  62,4 m а ширине 8,4 m.  Има  двокрилне капије, првобитно урађене од храстовине и крајем 19. века замењене гвозденим. У неколико наврата су санирани зидови од опеке. Последња велика реконструкција је била 1979. године. Преводница је прављена да пропусти бродове до 500 t носивости.

Преводница Србобран

Након смењивања браће Киш, пројектаната и првих извођача канала, 1797. године предложена је изградња и пете преводнице на каналу Бачки Моноштор-Бачко Градиште код  Србобрана. Пуштањем канал у погон 1802. пуштена је у рад и ова преводница, која је по техничким карактеристикама била слична осталим на поменутом каналу.

Преводница Шебешфок

Преводница је изграђена 1875. године. Широка је 9,5 m, комора између доње и горње главе преводнице није озидана већ је остављен трапезни земљани каналски профил. Имала је  два пара двокрилних капија окренутих тако да омогућавају пловидбу само у случају виших водостаја у каналу Баја –Бездан у односу на канал Бездан – Бачко Градиште. Регулисање протока из канала Баја – Бездан остваривано је помоћу отвора са обе стране доње капије који су се по потреби отварали и затварали. Преводници Шебешфок је изградњом Хидросистема ДТД промењена намена и сада функционише као сигурносна устава.

Преводница Бездан

Преводница у Бездану је завршена 1856. год. и први је бетонски објекат овакве врсте у Европи. Бетонирање је трајало непрекидно дању и ноћу 90 дана. Преводница  је имала два пара двокрилних капија на оба краја коморе. Користио се онај пар капија који је одговарао водостају у моменту проласка пловила кроз преводницу а други пар капија је увучен у зид коморе. Повезује канал ДТД са Дунавом. Не користи се као преводница од 1995. год. већ служи само за потребе одбране од великих вода Дунава.

Преводница Бечеј

Преводница у Бечеју, за коју се сматра да је пројектована у Ајфеловом бироу, завршена је 1896. године. Налази се на споју канала ДТД са Тисом. Изведена је као двостепена са две шибер капије и једном двокрилном капијом (према Тиси). То је прва преводница у Европи која је имала као погон сопствено произведену  једносмерну струју. Од 1975. године је ван употребе и заштићена  је као споменик културе.

Преводница Српски Итебеј

Преводница код Српског Итебеја је изграђена 1914. године. Заједно са уставом део је хидрочвора Српски Итебеј. Има двокрилне капије. Изграђена је у неармираном бетону, а фундирана је на дрвеним шиповима. Пројектована је за пловидбу бродова до 500 t носивости.

Преводница Клек

Стара преводница у Клеку је изграђена 1914. године и имала је једну комору за пролаз бродова. Доградњом и реконструкцијом 1969. године додата је још једна комора па је постала двостепена са три двокрилне капије. Стара комора је изграђена у неармираном бетону, а фундирана је на дрвеним шиповима. Дограђени део је од армираног бетона. Заједно са уставом део је хидрочвора Клек. Пројектована је за пловидбу бродова до 500 t носивости.

Преводница Сомбор

Изграђена је 1965. год.  Повезује различите нивое односно омогућује пловидбу између канала Врбас – Бездан и Оџаци – Сомбор. Има једну понирућу и једну двокрилну капију.  Конструисана је да преводи бродове до 1000 t носивости.

Преводница  Српски  Милетић

Изграђена је 1961. год. на траси пловног канала Оџаци-Сомбор. Заједно са истоименом уставом чини хидрочвор Српски Милетић. Има две двокрилне капије. Преводи бродове до 1000 t.

Преводница Богојево

Изграђена је 1963. год.  Налази се на споју канала Бечеј – Богојево са Дунавом. Омогућује пловну везу између Дунава и пловних канала у Бачкој. Има две клизајуће  капије. Преводи бродове до 1000 t.

Преводница Нови Сад

Завршена је 1963. године. Налази се на споју канала Нови Сад – Савино Село и Дунава. У саставу је хидрочвора Нови Сад заједно са истоименом уставом. Има једну двокрилну и једну понирућу капију. На овој преводници се јавља максимална денивелација између Дунава и канала (до 9,1 m). Преводи бродове до 1000 t.

Преводница Куцура

Завршена је 1962. године. Омогућава пловидбу на делу магистралног канала Бечеј – Богојево. Смештена је у оквиру хидрочвора Куцура заједно са уставом Куцура. Има две двокрилне капије. Преводи бродове до 1000 t.

Преводница Врбас

Нова преводница је изграђена 1965. године на траси  канала Врбас - Бездан у саставу хидрочвора Врбас. Има једну понирућу и једну двокрилну капију. После завршетка нове, стара преводница је реконструисана и адаптирана у  регулациону уставу. Преводи бродове до  1000 t.

Преводница Нови Бечеј

Изграђена је 1972. год. Задатак ове преводнице је да обезбеди пловидбу између Тисе и магистралног канала Банатска Паланка – Нови Бечеј. Има две клизајуће капије. Преводи бродове до 1000 t.

Преводница Стајићево

Изграђена је 1971. године на Бегеју. Део је хидрочвора Стајићево заједно са уставом Стајићево. Има две клизајуће капије. Омогућује везу између Тисе и банатског дела Хс ДТД. Може да преводи  бродове носивости до 1000 t.

Преводница Ботош

Изграђена је 1971. год. у саставу хидрочвора Ботош, заједно са истоименом уставом. Смештена је на каналу Банатска Паланка – Нови Бечеј. Обезбеђује пловидбу између средњебанатског и јужнобанатског дела Хс ДТД. Има једну клизајућу и једну двокрилну капију. Преводи бродове до 1000 t носивости.

Преводница Кајтасово

Преводница је завршена 1979. год. Повезује магистрални канал Банатска Паланка – Нови Бечеј са Дунавом. Део је хидрочвора Кајтасово заједно са истоименом уставом. Има две двокрилне капије. Преводи бродове носивости до  1000 t.