Остали објекти

Брана на Тиси

Брана на Тиси код Новог Бечеја је изграђена 1977. године и она представља највећи објекат на  Хидросистему ДТД. Има седам преливних поља и бродску преводницу за бродове до 1000 t носивости. Њеном  изградњом и подизањем нивоа Тисе узводно, омогућено је гравитационо захватање тј. снабдевање банатског дела Хс ДТД водом. Браном се преграђује корито Тисе за велику воду у дужини од 520 m. На стубовима бране пројектован је друмски мост,  као саобраћајна веза између Баната и Бачке.

Мостови

Изградњом Хс ДТД пресечене су многе саобраћајнице, те је изграђено 86 нових мостова. Од тога су 64 друмска, 21 жељезнички, а један пешачки мост.  Сви мостови су изграђени од бетона. Дужина им је зависила од ширине канала, а ширина моста одређена је категоријом пута. Доња ивица конструкције одређена је тако да омогућава пловидбу.

Црпне станице

На основној каналској мрежи  Хидросистема ДТД има шест великих црпних станица које служе за снабдевање канала водом, када гравитационим путем то није могуће у довољној мери. Служе, такође, за одвођење сувишних вода  из мреже канала и за регулисање нивоа воде.

Црпна станица Бездан I

Изграђена је 1953. године када је недовољно искоришћена опрема црпне станице Опово демонтирана и монтирана у Бездану. Има капацитет 6 m3/sec. Воду је црпила из Дунава, преко рукавца Барачка и доводног канала. Служила је  за снабдевање канала водом у случају када гравитационим путем не дотиче у довољној количини. Данас није у функцији.

Бездан II

Изграђена је 1957. године и налази се непосредно уз црпну станицу Бездан I на дунавском одбрамбеном насипу. Има три агрегата капацитета по 4 m3/sec. Реверзибилна је и има двојаку функцију: у периоду оскудице воде  снабдева канал Врбас - Бездан водом из Дунава, а у периоду великих вода пребацује сувишне воде из канала у Дунав.  Са црпном станицом Бездан I има заједнички доводни канал до рукавца Барачка.

Богојево

Саграђена је 1972. год. у близини преводнице Богојево, на проширеном платоу одбрамбеног дунавског насипа. Црпна станица је реверзибилна са двојаком  улогом. Има три агрегата који снабдевају канале Хс ДТД  водом из Дунава у периодима када је нема довољно за гравитационог дотицаја (15m3/sec) . Такође, има функцију да одводи сувишну воду јужне Бачке  из канала у Дунав (10m3/sec).

Бечеј

Радови на црпној станици Бечеј завршени су 1968. године. Налази се у траси десног одбрамбеног насипа Тисе. Повезана је са отвореним доводним каналом. Инсталирана су два агрегата капацитета по 10 m3/sec. Има задатак да из каналске мреже Хс ДТД избацује сувишну воду  јужне Бачке у Тису. Ова црпна станица нема могућност гравитационог испуштања воде у Тису.

Жабаљ

Изградња црпне станице завршена је 1963. године. Црпна станица Жабаљ се налази на пресеку канала Јегричка са тиским одбрамбеним насипом, на проширеном платоу насипа. Уграђена су два агрегата капацитета по 8 m3/sec. Служи за одвођење сувишних вода из каналске мреже Хс ДТД  у Тису. При ниским водостајима Тисе омогућује и гравитационо испуштање.

Панчево

Црпна станица у Панчеву је у саставу хидрочвора Панчево, на ушћу Тамиша у Дунав. Служи за одвођење сувишних вода, за регулисање нивоа воде у Тамишу узводно од Панчева до уставе Опово. Заједно са уставама Опово и Чента  врши заштиту приобаља доњег Тамиша  од штетног дејства успора који ствара ХЕ „Ђердап“.