Двонаменски систем "Итебеј"

Уговорени радови на двонаменском систему „Итебеј I" у Општини Житиште окончани су почетком септембра 2018. године. Овај систем обухвата канале система за одводњавање „Бегејци“ и његовог подсистема „Бикиш мост“, од асфалтног пута Бегејци - Крајишник до асфалтног пута Српски Итебеј - Међа.

Након завршених припремних радова, 9.10.2017.године започети су главни радови, који каналима омогућавају двонаменску функцију и наводњавање пољопривредних површина на 665 ха у катастарским општинама Бегејци, Нови Итебеј и Српски Итебеј. Радови су обухватали чишћење канала од вегетације, машинско профилисање канала – измуљење до пројектованих кота. Део измуљеног материјала транспортован је на депонију, део након оцеђивања разастрт дуж канала, а део уграђен у депонију (насип) због заштите ниског терена. Урађена је и реконструкција 22 пропуста који се налазе на каналима система и изградњи типских цевастих устава.

Уговорена вредност радова је 280.457,00 евра, а извођач радова је ВП „Средњи Банат“ Зрењанин.