ЦС "Песир"

ЦС „Песир“ – двонаменски систем Падеј, Општина Чока. „Песир“ је мелиоративни систем оивичен реком Тисом, мртвајом реке Тисе, насипом реке Златице, а уједно и реципијент система за одводњавање. Обезбеђењем воде одговорајућег квалитета за наводњавање пољопривредног земљишта систем постаје двонаменски. Изградња предвиђене црпне станице обухвата грађевинске, електро и машинске радове. Далековод је предмет другог пројекта и постоји уговор са Електродистрибуцијом. По окончању радова, биће омогућено наводњавање тифонима, директним захватањем воде из каналске мреже, паралелно са обе стране канала и на тај начин ће се под системом наћи 300 ха висококвалитетног земљишта. Уговорена вредност радова је 510.126,00 евра, са радовима је започето 9.10.2017.године, док је завршетак планиран 9.10.2018. Извођач је конзорцијум ВП „Хидросрем“, ВП „Регулације“ Сремска Митровица, „Еко инжењеринг“ Нови Сад.