ЦС "Песир"

ЦС „Песир“ – двонаменски систем Падеј, Општина Чока. „Песир“ је мелиоративни систем оивичен реком Тисом, мртвајом реке Тисе, насипом реке Златице, а уједно и реципијент система за одводњавање. Обезбеђењем воде одговорајућег квалитета за наводњавање пољопривредног земљишта систем постаје двонаменски. Изградња предвиђене црпне станице обухвата грађевинске, електро и машинске радове. Далековод је предмет другог пројекта и постоји уговор са Електродистрибуцијом.

Након започетих радова у октобру 2017. године и делимичног прекида током зимског периода, радови су настављени у априлу ове године. Радови се одвијају планираном динамиком и завршетак се очекује до краја године.

По окончању радова, биће омогућено наводњавање тифонима, директним захватањем воде из каналске мреже, паралелно са обе стране канала и на тај начин ће се под системом наћи 300 ha висококвалитетног земљишта. Уговорена вредност радова је 510.126,00 евра, а извођач је конзорцијум ВП „Хидросрем“, ВП „Регулације“ Сремска Митровица, „Еко инжењеринг“ Нови Сад.