Регионални подсистем "Нова Црња – Житиште"

Радови на Регионалном подсистему "Нова Црња-Житиште" завршени су почетком новембра 2018. године.

Регионални подсистем "Нова Црња-Житиште" део је регионалног хидросистема за снабдевање водом Баната, подручје које гравитира Старом и Пловном Бегеју. Канали за довод воде у овом систему имају двонаменску улогу, за одводњавање и наводњавање, а при димензионисању водило се рачуна да се њихова основна намена - одводњавање, не ремети. Пројектом је предвиђено препумпавање помоћу ЦС „Нова Црња“ на Шећеранском каналу. Након припремних и завршених земљаних радова на око 11 километара канала, уследила је изградња уставе на бочним каналима. Како се радови одвијају планираном динамиком, завршетак се очекује крајем године. Овај систем омогућиће наводњавање пољопривредних површина на 800 ha.

Уговорена вредност радова је 430.360,00 евра, а извођач је ВП „Средњи Банат“ Зрењанин.