Регионални подсистем Нова Црња – Житиште

Регионални подсистем Нова Црња – Житиште део је регионалног хидросистема за снабдевање водом Баната, подручје које гравитира Старом и Пловном Бегеју.

Канали за довод воде у овом систему имају двонаменску улогу, за одводњавање и наводњавање, а при димензионисању водило се рачуна да се њихова основна намена, одводњавање, не ремети. Пројектом је предвиђено препумпавање помоћу ЦС „Нова Црња“ на Шећеранском каналу. Након припремних и завршених земљаних радова на око 11 километара канала, уследиће изградња уставе на бочним каналима. Овај систем омогућиће наводњавање пољопривредних површина на 800 хектара.

Уговорена вредност радова је 430.360,00 евра, почетак радова је био 9. 10. 2017.године, планирани завршетак је 9. 10. 2018. Извођач је ВП „Средњи Банат“ Зрењанин.