Регионални подсистем Нова Црња – Житиште

Регионални подсистем Нова Црња – Житиште део је регионалног хидросистема за снабдевање водом Баната, подручје које гравитира Старом и Пловном Бегеју.

Канали за довод воде у овом систему имају двонаменску улогу, за одводњавање и наводњавање, а при димензионисању водило се рачуна да се њихова основна намена, одводњавање, не ремети. Пројектом је предвиђено препумпавање помоћу ЦС „Нова Црња“ на Шећеранском каналу. Након припремних и завршених земљаних радова на око 11 километара канала, уследиће изградња уставе на бочним каналима. Овај систем омогућиће наводњавање пољопривредних површина на 800 хектара.

Уговорена вредност радова је 430.360,00 евра, а извођач је ВП „Средњи Банат“ Зрењанин.