Уређење подсистема за наводњавање „Мали Иђош“

Током пролећа 2017. године, на каналу Кула – Мали Иђош изграђена су два моста, а ископано је и још 650 метара канала, на који је постављен геотекстил, водонепропусна фолија и заштитна ограда, вредни близу 60 милиона динара. Изградњи канала претходило је чишћење терена, потом, скидање хумуса из профила канала и набацивање круне и спољне косине насипа. Радови су подразумевали и изградњу два моста на постојећем делу система, а спроведени су земљани, бетонски и армирачки радови.

Извођачи радова били су ВПД „Северна Бачка“ Суботица и „БИСТРО-АУТО Транспорт“ Врбас.

Након ових радова изграђен је и пропуст испод железничке пруге на овом каналу. Радови су били вредни 17,4 милиона динара, а завршени су током јесени 2017. године. У оквиру ових радова, урађено је тело пропуста, постављена је бетонска облога и спојен пропуст са каналом.

Извођачи радова били су „БИН – ИНГ“ Београд и „ЕРГОЛ – СМБ“ Петроварадин.