FORRET

“Пројекат прекограничне шумске ретензије за интегрално управљање ризицима од поплава, околином и шумама” – FORRET

(INTERREG - IPA програм прекограничне сарадње Хрватска - Србија)

Водећи партнер на пројекту FORRET су Хрватске воде, а остала три су Јавно Водопривредно Предузеће „Воде Војводине”, Јавно предузеће „Војводинашуме” и WWФ Адриа - Удружење за заштиту природе и очување биолошке разноликости. Укупна вредност радова износи око 1.600.000 евра. 

Све израженије климатске промене и пораст ризика од поплава подстичу надлежне на тражење дугорочних решења. Кључне водопривредне институције Хрватске и Србије, након огромних штета узрокованих катастрофалном поплавом савских великих вода из маја 2014. године, спровеле су анализу поплавног догађаја. На основу тих анализа дошло се до сазнања да се ризик може значајно смањити и растерећењем савских великих вода, њиховим упуштањем у природна прекогранична поплавна подручја (ретензију) Спачванско - Моровићких шума.
Циљ Пројекта ФОРРЕТ је унапређење система управљања ризицима од поплава успостављањем заједничког мониторинга и мера управљања ризицима. Овим ће се смањити могућност плављења и осигураће се квалитетније управљање шумама, уз побољшање еколошког стања и очувања биоразноликости овог јединственог подручја од међународне важности.
Наведени циљеви могу бити остварени само прекограничном сарадњом уз међусекторски и мултидисциплинарни приступ и укључење свих релевантних институција, учесника и циљних група. Заједнички мониторинг  и мере управљања ризицима од поплава на међународном сливу, попут ове деонице Саве, морају се спроводити координирано у обе земље, заједничком прекограничном сарадњом, уз укључење свих битних институција и шире јавности, што је и један од кључних изазова спровођења Пројекта. ЈВП „Воде Војводине” биће одговорно за аспекте управљања водама и ризиком од поплава са српске стране, као и за хидролошко и хидрауличко моделовање и анализе за цело подручје пројекта.

Река Сава и њена природна поплавна подручја у регији Спачванско - Моровићких шума су подручја јединствене и богате биолошке разноликости. У добро очуваним храстовим шумама и мочварама овог подручја егзистирају многе значајне врсте. Целокупно сагледавање потреба свих страна, кроз унапређење водног режима подручја, уз оптимално управљање шумским ресурсима, допринеће и побољшању природних екосистема подручја, а истовремено може дати и значајан допринос развоју, како локалне тако и националне привреде.

Реализација је започетa 2017, а планирано је да све буде готово до 2020. године.