JOINTISZA

Јачање сарадње између планирања управљања речним сливом и превенције ризика од поплава ради унапређења статуса вода у сливу реке Тисе - JOINTISZA

(Транснационални програм Дунав) 

На пројекту JOINTISZA учествује 17 партнера из пет земаља Потисја - Украјине, Румуније, Словачке, Мађарске и Србије, а његова укупна вредност je око 2.000.000 евра. 

Главни циљ овог пројекта је израда Плана интегрисаног управљања водама на сливу Тисе док су остали јачање сарадње међу актерима у процесу планирања управљања сливом,  ажурирање Плана управљања којим ће се идентификовати неопходне мере при чему ће бити узета у обзир Директива о ризицима од поплава и побољшање интеграције превентивних активности у управљању водама и ризицима од поплава у наредном циклусу планирања у оквиру управљања речним сливом.

Основне активности ЈВП “Воде Војводине“ су извештавање, развој стратегије комуникације и укључивања заинтересованих страна у ажурирање плана за управљање сливом реке Тисе, карактеризација слива реке Тисе, ажурирање информација о површинским водним телима, заштићеним подручјима, социо-економским аспектима, процена притисака и утицаја на сливу реке Тисе, процена статуса површинских водних тела, итд.

Сливно подручје Тисе је највећи подслив на Дунаву и пребивалиште за 14 милиона становника пет земаља које су потписнице Конвенције о заштити реке Дунав, а формирале су и Групу за Тису у оквиру Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR). Иако јединствен и вредан у сваком смислу, слив реке Тисе је истовремено изложен све већем притиску и озбиљном загађивању од пољопривреде, индустрије и градова, уређења и морфолошких промена на обалама и коритима водотока, као и поплава и суша.

Реализација пројекта је започетa 2018, а планирано је да све буде готово до 2019. године.