WATERatRISK

Унапређење мониторинга суше и сувишних унутрашњих вода за подршку водопривреди и смањењу ризика везаних за екстремне временске услове – WATERatRISK

(INTERREG - IPA програм прекограничне сарадње Мађарска - Србија)

Водећи партнер на пројекту WATERatRISK је Универзитет у Сегедину, а остала четири су Водопривредна дирекција Доњег Потисја,  Природно-математички факултет и Пољопривредни факултет  у Новом Саду и Јавно Водопривредно Предузеће Воде Војводине. Укупна вредност радова износи око 860.000 евра. 

Екстремни временски услови, интензивирани услед климатских промена све чешће доводе до хидролошких непогода. Међу њима, суша и сувишне унутрашње воде имају највећи просторни обухват, као и највећи обим негативних утицаја на агро-економски потенцијал као и на одрживи развој у пограничном подручју Мађарске и Србије. Упркос ранијим покушајима да се изврши процена и митигација ризика повезаних са овим видом природних хазарда, она још увек није достигла одговарајући ниво када је реч о елементима који би се користили у оперативне сврхе. Будући да су већ поменути изазови регионалног карактера и да погађају југоисточну Мађарску и Војводину, решења је могуће добити само заједничким деловањима.

Овај пројекат има за примарни циљ разој иновативних и усклађених решења мониторинга и оперативних планова управљања водама како би се омогућило издавање раних упозорења, као и коришћење резултата за активно деловање и оперативне сврхе. Сам врхунац заједничких истраживања биће оснивање заједничког HUSRB-CB центра за праћење суша и сувишних унутрашњих вода, одговорног за будућа истраживања и развој, имплементацију нових техника мониторинга и управљања водама за потребе пољопривреде, комуникацију и повезивање.

Резултати пројекта ће у многоме допринети прекограничном управљању водама, систему превенције као и подизању еколошког квалитета вода, минимизирању ефеката суше и сувишних унутрашњих вода. Поред тога, резултати ће бити од изузетног значаја када је реч о одрживом развоју и прилагођавању различитих сектора, као и целог прекограничног региона климатским променама.

Пројакат је осмишљен и конципиран тако да га могу имплементирати најзначајнија тела и истраживачко-научни центри у региону.

Реализација је започетa 2017, а планирано је да све буде готово до 2019. године.