Уређење каналске мреже у Општини Нови Кнежевац

Радови који се изводе у Општини Нови Кнежевац обухватају канал Новокнежевачки главни, на којем се завршава тарупирање и следи разастирање привремене депоније,

канал К-5, на којем је започето тарипирање и након тога урадиће се ископ и разастирање и канал К-Р-1 где се завршавају радови на разастирању привремене депоније. Уговорена вредност радова је 19,9 милиона динара, извођач је ВП „Горњи Банат“ Кикинда.