Уређење каналске мреже у Општини Панчево

Са тренутним обимом од 81%, изводе се радови на свим К.О. Града Панчева (Банатски Брестовац, Омољица, Старчево, Иваново, Панчево, Долово, Банатско Ново Село, Качарево, Јабука и Глогоњ). Радови се изводе у континуитету, диктирани климатским условима и порастом биљне вегетације, као и пољопривредним усевима на граничним парцелама дуж каналске мреже.

Уговором су предвиђени уклањање биљне вегетације (машински и ручно), земљани радови (измуљење и разастирање),  грађевински радови (санација пропуста - замена оштећених цеви и бетонирање плоча, насипање ризле, зацевљење дела канала).

Уговорена вредност радова је 63,7 милиона динара, извођач је ДВП „Тамиш-Дунав“ Панчево,а планирани завршетак половина септембра 2018. године.