BEGA

Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју – BEGA

(INTERREG - IPA програм прекограничне сарадње Румунија - Србија)

 

Водећи партнер на пројекту BEGA је румунско Водопривредно предузеће АБА Банат, а остала три су жупанија Тамиш,  Јавно Водопривредно Предузеће Воде Војводине и Покрајински секретаријат за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу. Укупна вредност радова износи око 14.000.000 евра. 

Пловни канал Бегеј протиче кроз Српски Итебеј, Нови Итебеј, Торак и Клек који се налазе у општини Житиште и кроз Клек и Зрењанин у општини Зрењанин. Данас се део Бегеја од Клека до румунске границе у Србији првенствено користи за одбрану од великих унутрашњих и спољних вода и снабдевање корисника водом. За пловидбу се више не користи, јер су преводнице Клек и Српски Итебеј ван функције. Канал Бегеј од ушћа у Тису до Клека се користи за пловидбу, како бродова тако и чамаца и јахти.

 

У Србији, ИПА пројекат прекограничне сарадње са Румунијом се односи на ревитализацију Канала Бегеј на потезу од границе са Румунијом до хидротехничког објекта у Клеку, у дужини од 32,26 километара.  Пројекат ревитализације канала Бегеј подразумева санацију хидротехничких објеката у Клеку и Српском Итебеју и изградњу двонаменске стазе (радно-инспекционе и бициклистичке), од границе са Румунијом до преводнице у Клеку. Такође, обухвата и изградњу плутајућег дока за привез пловних објеката, израду техничке документације за потребе измуљења, депоновања и ремедијације седимента на Пловном Бегеју, као и набавку пловног багера и пловне косачице за одржавање његове пловности.

Ревитализација има вишеструки утицај на унапређење инфраструктуре које се огледа кроз повећање мобилности људи, робе и услуга на правцу Зрењанин – Темишвар.

Еколошки значај ових активности може се разматрати са више аспеката, од којих се oсновни односи на први корак решавања вишедеценијског проблема постојања веома загађеног седимента на дну канала, а затим, и поновно активирање пловидбе и успостављање еколошког начина превоза бициклима.

Након завршетка радова, очекује се поновно отварање пловидбе на Бегеј, развој туризма, унапређење инфраструктуре и повезивање прекограничног региона кроз повећање транспорта.

 

Реализација је започетa 2018, а планирано је да све буде готово до 2021. године.