Санација леве обале Дунавa у зони Црпне станице „Лабудњача“

Радови на санацији леве обале реке Дунав у зони Црпне станице ЦС „Лабудњача“, код Вајске, завршени су крајем 2018. године. 

Радови су изведени у циљу заштите брањеног подручја од високих вода Дунава. Овим радовима, спречава се приближавање реке насипу и осталим водним објектима, у овом случају - изливној грађевини ЦС „Лабудњача. Лева обала реке Дунав код насеља Вајска изузетно је подложна ерозионим процесима услед којих се обала стално обрушава и помера ка одбрамбеном насипу. Стабилизацијом обале заштитиће се објекти црпне станице и осигураће се прва одбрамбена линија у случају поплава.

Укупна вредност радова је 159 милиона динара, а финансирају се из Покрајинског фонда за воде АПВ.  Извођач радова је ВД „Дунав“ А.Д. Бачка Паланка као носилац у име групе понуђача, а динамика радова и окончање комплетног посла у великој мери ће  зависити од водостаја Дунава.