Реконструкција ЦС „Бездан 2“

Радови на реконструкцији Црпне станице „Бездан 2“ завршени су крајем јуна 2019. године. Ова црпна станица налази се на дунавском одбрамбеном насипу код насеља Бездан код Сомбора и кључни је објекат за снабдевање водом бачког дела Хидросистема ДТД.

Циљ радова, вредних скоро 73 милиона динара, јесте решавање проблема који се јављају услед неповољних услова дострујавања ка пумпама, нарочито у режиму наводњавања, при минималним водостајима Дунава. Појединачни капацитет пумпе подигнут је са 4 m3/sec на 5 m3/sec уградњом нове утопне пумпе, а кота усисног базена спуштена је у односу на постојећу и прилагођен је хидраулички облик црпилишта. Такође, табласти затварачи и заштитне решетаке са дунавске стране су замењени, a све у циљу побољшања квалитета дострујавања воде и рада пумпи. Носилац посла био је ГП Градитељ НС'' д.о.о. Нови Сад.

Црпна станица „Бездан 2“ Изграђена је и пуштена у рад 1957. године. Има двојаку функцију: у периоду оскудице у води снабдева канал Врбас-Бездан водом из Дунава, а у периоду великих унутрашњих вода пребацује сувишне воде истог канала у Дунав.  Реконструкцијом ће се повећати сигурност у снабдевању водом система за наводњавање.