Реконструкција ЦС „Бездан II“

Реконструкција Црпне станице (ЦС) „Бездан II“ започета је крајем септембра 2018. године и то постављањем загата, челичне конструкције којом је заграђен простор дела градилишта, према Дунаву и каналу, и рекострукцијом једног од три агрегата.

Циљ радова, вредних скоро 73 милиона динара, је решавање проблема који се јављају услед неповољних услова дострујавања ка пумпама, нарочито у режиму наводњавања, при минималним водостајима Дунава. Предвиђено да се појединачни капацитет пумпе подигне са 4 m3/sec на 5 m3/sec, уградњом нове утопне пумпе, да се кота усисног базена спусти у односу на постојећу и да се прилагоди хидраулички облик црпилишта, да се изврши замена табластих затварача и заштитних решетака са дунавске стране, a све у циљу побољшања квалитета дострујавања воде и рада пумпи.

ЦС „Бездан II“ се налази на дунавском одбрамбеном насипу код насеља Бездан, Општина Сомбор, и кључни је објекат за снабдевање водом бачког дела Хидросистема ДТД.

Изграђена је и пуштена у рад 1957. године. Има двојаку функцију: у периоду оскудице у води снабдева канал  Врбас-Бездан водом из Дунава, а у периоду великих унутрашњих вода пребацује сувишне воде истог канала у Дунав.  Реконструкцијом ће се повећати сигурност у снабдевању водом система за наводњавање.

Носилац посла је ГП Градитељ НС'' д.о.о. Нови Сад, у заједничкој понуди са ,,НС Концепт'' д.о.о., Нови Сад и ,,Монтер Емит'''д.о.о. Београд.