Загађивачи

На територији Војводине регистровано је 497 загађивача вода:

  • Индустрија             326
  • Прехрамбена индустрија             118
  • Пољопривреда              113
  • Насеља 30
  • Остало 28

 

Од 497 регистрованих загађивача:

  • Не пречишћава                  321
  • Пречишћава

  (са комуналним отпадним водамa)                 71

  • Пречишћава (само примарно) 83

 

Највећи загађивачи на подручју Војводине лоцирани су у зони следећих градова: Црвенка, Врбас, Кула, Зрењанин, Панчево, Нови Сад, Сремска Митровица и Рума.

На самом Хс ДТД налази се 125 загађивача који годишње испусте око 40.000.000 m3 воде, а најоптерећеније деонице су канал Врбас – Бездан, низводно од Врбаса и Пловни Бегеј код Зрењанина.